เคล็ดลับการผสมพันธุ์ ไก่ชนให้ได้ผลดี

เคล็ดลับการผสมพันธุ์ ไก่ชนให้ได้ผลดี
เคล็ดลับการผสมพันธุ์ ไก่ชนให้ได้ผลดี

เคล็ดลับการผสมพันธุ์ ไก่ชนให้ได้ผลดี ใครที่ชอบเลี้ยงไก่ชน แต่ไม่เคยผสมพันธุ์ไก่ชนเองเลยวันนี้ผมมีเคล็ดลับการผสมพันธุ์ไก่ชนให้ได้ผลดีมาฝากกันครับ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมสู่รุ่น

สำหรับวิธีธรรมชาติการผสมพันธุ์เมื่อพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ มีความสมบูรณ์ ให้นำ มาถ่ายพยาธิและ ฆ่าไรให้ไก่อยู่ในเล้า ผสมคนละแดนบำรุงอาหารผสม และข้าวเปลือก เกลือแร่ ให้จับไก่ตัวผู้ ใส่ ในเล้าไก่ของตัวเมีย

ตอนเช้า เพราะเวลาอุณหภูมิต่ำการผสมพันธุ์จะติดได้ผลดีกว่า ในช่วงอุณหภูมิ 26-28 องศา จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมหรืออาจใช้ช่วง เวลา 17:00 นถึง 18:00 น

ก็ได้ผลดีเพราะอุณหภูมิต่ำ พ่อพันธุ์ควรให้ผสมพันธุ์วันละ 2 ครั้งจะดีที่สุดครับจะได้ relax จะทำให้การถ่ายทอด ยีนส์ ได้ดี ซึ่งจะตรงกับหลักวิชาการ เรื่องการถ่ายทอดพันธุกรรม การผสมพันธุ์แบบ

ไคลแม็กซ์ คือการผสมพันธุ์แบบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ถึงจุดสุดยอด อันจะถ่าย ทอด ยีนส์ เด่นได้ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ การกัดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อยู่คนละแดนทำให้อยากผสมพันธุ์กัน จะทำให้เชื้อแข็งแรง

ผสมวันเว้นวันจะได้เชื้อตัวแข็งแรงที่สุดพ่อพันผสมไป 1 ครั้งสามารถปล่อยเชื้ออสุจิ ไปอยู่ในแม่พันธุ์ได้ 5 ถึง 7 วัน ผสมครั้งนึงจะได้ไข่ 5-7 ฟอง แต่ฟองหลังๆจะได้ไข่ไม่แข็งแรงเพราะเชื้อค้างหลายวันอาจถูกกด

ถูกด่างในช่องท้องแม่ไก่ทำลาย ทำให้เชื้ออสุจิอ่อนลงได้ถ้าเราผสมวันเว้นวันเชื้อจะเดินทางได้เวลา 24 ชั่วโมงถึงจะผสมพันธุ์ไข่ได้ นั่นก็คือไข่ทุกฟองจะมีเชื้อตัวใหม่เข้าไปผสมทุกวันถ้าเราปล่อยให้พ่อไก่ผสมตามธรรมชาติจะเสียเชื้อเปล่าๆ

เคล็ดลับการผสมพันธุ์ ไก่ชนให้ได้ผลดี
เคล็ดลับการผสมพันธุ์ ไก่ชนให้ได้ผลดี

ให้พบกันวันละ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งก็พอ และเมื่อทับกันแล้วก็ให้เอาตัวเมียออกไปการผสมพันธุ์แบบกัดแดนซ์ให้พ่อพันธุ์ถึง จุดไคลแม็กซ์ จะเกิดผลดีมาก

เ พ ร า ะ พ่ อ ไ ก่ จ ะ อ ย า ก ผ ส ม พั น ธุ์ เ ต็ ม ที่ เ ชื้ อ ถู กกั ก ไ ว้ เ ต็ ม ที่ เ ว ล า ผ ส มจึ ง ป ล่ อ ย เ ชื้ อ ไ ด้ ม า ก แ ล ะ เ ต็ ม ที่ ทำ ใ ห้ ไ ด้ เ ชื้ อ ที่ แ ข็ ง แ ร ง วิ่ ง เ ข้ า ผ ส ม ไ ข่ ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว โ ด ย กา ร ผ ส มแ บ บ นี้ พ่ อ พั น ธุ์ จ ะ ถ่ าย พั น ธุ ก ร ร ม ใ ห้ แม่ พั น ไ ด้ ม า ก ก ว่ า

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > >